Prosjektplan og delprosjektene

Trykk deg inn på de ulike delprosjektene for å lese mer om dem. Oppdateres fortløpende.

 

  Aktivitetsnavn Ansvar Frist/tid
Etablere ny kommune Tjeldsund og Skånland 2016-2019 Fellesnemnda 31.12.2019
1 Felles vedtak kommunestyret 14.12.16 Kommunestyrene 14.12.2016
2 Stortingsvedtak (nasjonalt vedtak) om ny kommune og fylkestilhørighet – vedtak nummer 820 her Stortinget 08.06.2017
3 saksprotokoll 21.6.17 (fra begge kommuner) Kommunestyrene 21.06.2017
5 Kongelig resolusjon om kommunesammenslåingen til nye Tjeldsund kommune Kongen i statsråd 27.10.2017
Oppstart 2017 – innledende oppgaver/formelle forhold og kartlegging og oppstart av langvarige delprosjekter
4 Fellesnemnda konstituert MPL/Fellesnemnda 09.08.2017
6 Partssammensatt utvalg (PSU)valgt og startet opp MPL/PSU 28.08.2017
7 Reglement partssammensatt utvalg og ansattes medvirkning nye Tjeldsund kommune MPL/Fellesnemnda 13.09.2017
8 Reglement for godtgjørelser fellesnemnda, PSU og arbeidsgrupper Fellesnemnda 11.10.2017
9 Oppnevning av representant kirkelig fellesnemnd MPL/Fellesnemnda 13.09.2017
10 Budsjett Fellesnemnda MPL 13.09.2017
11 Tildele budsjett kirkelig fellesråds fellesnemnd Fellesnemnda/PR 31.12.2017
12 Avklare frikjøp av tillitsvalgte PR 31.12.2017
13 Tilsetting prosjektleder/rådmann Fellesnemnda 11.10.2017
14 Frikjøpe/tilsette prosjektmedarbeidere PR 31.12.2017
15 Etablere Omstillingsavtale Retningslinjer-for-omstilling PR/PSU/Fellesnemnda 01.01.2018
16 Møte med Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms om problemstillinger knyttet til at Tjeldsund skifter forvaltningsregion Leder FN/PR 31.12.2017
17 Deltakelse i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter KS PR/Fellesnemnda 11.10.2017
18 Delprosjekt – informasjonsstrategi, hjemmeside PR/Fellesnemnda 24.11.2017
19 Delprosjekt – fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet – fokus på barn og unges medvirkning PR/Fellesnemnda 24.11.2017
20 Delprosjekt – infrastruktur og digitalisering PR/Fellesnemnda 24.11.2017
21 Delprosjekt – politisk organisering PR/Fellesnemnda 24.11.2017
22 Delprosjekt – prosess fastsetting av det samiske navnet på Tjeldsund kommune PR 21.11.2017
23 Delprosjekt – felles NAV nye Tjeldsund og Evenes PR/Egen styringsgruppe 12.12.2017
24 Delprosjekt – system, arkiv og digital sammenslåing 24.11.2017
25 Delprosjekt – geodata, kart og matrikkel 24.11.2017
26 Delprosjekt – felles identitet, kultur og profilering PR 24.11.2017
27 Delprosjekt – administrativ organisering PR/Fellesnemnda 30.11.2017
28 Kartlegge interkommunale avtaler, selskap og forpliktelser. Vurdere videreføring eller oppsigelse Fellesnemnda/PR/RM 31.12.2017
29 Etablere administrative arbeidsgrupper på tjenester og fagområder PR 31.12.2017
30  Delprosjekt – videregående opplæringstilbud i kommunen, jf Int.avt Fellesnemnda/PR 24.11.2017
Oppstart 2018
31 Delprosjekt kartlegging ansatte PR 01.01.2018
32 Delprosjekt – avklare fremtidig bruk av lokaliteter PR 01.01.2018
33 Delprosjekt – valg til ny kommune 2019 Fellesnemnda/PR 01.01.2018
34 PR 01.01.2018
35 Delprosjekt – boligstiftelser og fremtidig struktur PR/Styrer/Rådmenn 01.01.2018
36 Delprosjekt – kommunikasjonstilbud/buss, logistikk og trafikksikkerhetstiltak Politisk arbeidsgruppe 01.01.2018
37 Delprosjekt – samisk undervisning og kultur Politisk arbeidsgruppe 01.01.2018
38 Delprosjekt – skatteoppkreverfunksjon og samarbeidsløsninger PR 01.01.2018
39 Fellesnemnda vurderer og beslutter opprettelse av politiske arbeidsgrupper Fellesnemnda 01.01.2018
40 Lage «skyggebudsjett» ny kommune PR/Rådmenn 01.01.2018
41 Avklare eiendomsskatteordning ny kommune Fellesnemnda/PR 01.01.2018
42 Rekruttere og ansette i rådmannens ledergruppe PR 01.01.2018
Oppstart 2019
43 Gjennomføre alle ansettelser i ny kommune/virksomhetsoverdragelse PR/Personalledere
44 Implementere og klargjøre politisk organisering, kommunedelsutvalg mv Fellesnemnda/PR
45 Harmonisere kommunale avgifter PR/Rådmenn
46 Inngå bankavtale PR
47 Avklare revisjonsordning for ny kommune PR
48 Inngå avtaler om interkommunalt samarbeid, tilpasse IKS-avtaler mv Fellesnemnda/PR
49 Tilpasse kommunalt eierskap i selskaper (AS’er) mv Fellesnemnda/PR
50 Delprosjekt – Skilting ny kommune – bygg og veier
51 Gjennomgang, tilpasning ROS-analyse ny kommune PR
52 Delegeringsreglement politisk og administrativt – utarbeide forslag til behandling 2020 Fellesnemnda/PR
53 Administrative forberedelser Kommunal planstrategi til behandling 2020 PR
54 Utarbeide budsjett- og økonomiplan 2020-2023 Fellesnemnda/PR
55 Ordne fysiske fasiliteter/bygg PR
Ny kommune etablert 01.01.2020

Til de aktuelle delprosjektene vil det utarbeides prosjektbeskrivelser, fremdrifts- og milepælsplaner og budsjetter.

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: