Prosjektbeskrivelse for administrativ organisering

Prosjektbeskrivelse:

Bakgrunn for prosjektet

Det er besluttet å gjennomføre prosjektplan «Etablering av nye Tjeldsund fra 1.1.2020.
I den forbindelse er det opprette administrative arbeidsgrupper hvorav en av gruppene har fått i oppdrag å gjennomføre prosjekt Administrativ organisering.

Prosjektmål

I henhold til prosjektplan/mandat skal følgende gjennomføres:

  • Ta avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering, samt godkjenne detaljerte bemanningsplaner og tilsette lederstillinger i den nye kommunen. Fellesnemnda kan delegere tilsettingsmyndighet til et eget ansettelsesutvalg for øvrige stillinger.

Fellesnemnda skal etter forslag fra prosjektrådmannen vedta Tjeldsund 2020s administrative organisering. Rekrutteringsprosess og innfasing av ny organisasjon vil her inngå.

Kartlegging av kompetanse og bemanning gjennomføres i et eget prosjekt. Fellesnemnda har ikke tatt stilling til og vil vurdere behovet for å etablere et eget tilsettingsutvalg. Prosess for innplassering av ansatte og ledere vil skje etter nærmere drøftinger mellom prosjektrådmann og arbeidstakerorganisasjonene.
Prosjektgruppe/arbeidsgruppe
Oppdragsgiver/prosjekteier: Fellesnemnda
Prosjektansvarlig: Prosjektrådmann

Prosjektgruppe: Torbjørn Simonsen (prosjektleder), Liv Kristin Johnsen, Ove Berg, Helene Berg Nilsen, Einar Aune/Christine Killie, Sandra Ranang (HTV Tjeldsund), Ella Haldorsen (HTV Skånland)

Ettersom prosjektrådmannen fremmer innstilling til Fellesnemnda, fungerer prosjektgruppen som en diskusjonsgruppe for prosjektrådmannen.

Referansegruppe:
Referansegruppe er ikke etablert. Prosjektrådmannens forslag til fremtidig administrativ organisering vil bli sendt på høring til arbeidstakerorganisasjonene, ledere og ansatte. Fremtidig administrativ organisering skal ikke politisk behandles i kommunene, kun behandles i PSU/Fellesnemnda.

Rammer

Aktivitetene må samkjøres med øvrige prosjekter i Nye Tjeldsund, spesielt setter politisk organisering viktige premisser for den fremtidige administrative organiseringen.

Prosjektperiode
April 2018 til 31.12.2019.

Prosjektets lange prosjektperiode innbefatter etablering av ny administrativ toppledelse og innplassering av enhetsledere og administrative medarbeidere, som kan komme til å strekke seg langt inn i 2019.

Milepæler i prosjektet

Det er lagt opp til følgende fremdrift:

  • Møter i prosjektgruppen/arbeidsgruppen: 10.4. og 24.4.18
  • Prosjektrådmannens fremlegg vil ihht milepælsplan fremlegges Fellesnemnda til orientering 15.5.18
  • Høringsperiode 2 uker 15.5.- 29.5.18
  • Drøfting arbeidstakerorganisasjonene tidlig uke 23
  • Sluttbehandling/vedtak om administrativ organisering PSU/Fellesnemnda 14.6.18
  • Høsten 2018 informasjonsprosesser, personalsamtaler og rekrutteringsprosess
  • april 2019 ny administrativ ledelse tiltrådt og i funksjon
  • Ny administrasjon under innfasing våren 2019
  • Innplassering av enhetsledere, arbeidsavtaler, virksomhetsoverdragelser skjer høsten 2019.

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: