Hjem

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører derfor en kommunereform. Målet er å få større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Stortinget fattet 8. juni 2017 det nasjonale vedtaket om at Skånland og Tjeldsund skal slås sammen til en ny kommune fra 1.1. 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 19. desember 2017 med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 1666,  forskriften om kommunesammenslåingen. Det ble i denne forskriften fastsatt at den nye kommunens navn skal være Tjeldsund kommune. Forskriften I sin helhet kan du lese her

 

På denne nettsiden kan du følge kommunene Skånland og Tjeldsund sitt arbeid med å bygge Tjeldsund kommune.